REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa:

 1. Zasady korzystania z serwisu internetowego https://lukaszjank.pl.
 2. Zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego https://lukaszjank.pl
 3. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Rejestracja w serwisie lub złożenie zamówienia w Sklepie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 • 1 STRONY UMOWY

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://lukaszjank.pl  (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez JANKFITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 5892092510, REGON: 528899262, ul. Kartuska 9, 83-322 Stężyca, (zwany dalej Sprzedawcą). Kupującym, korzystającym z usług Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej Klientem).

 • 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
 1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż planów treningowych i dietetycznych oraz gum treningowych. Strona internetowa Sklepu umożliwia składanie zamówień na gumy mini oraz power band,  plany treningowe i dietetyczne wyszczególnione na stronie. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 • 3 WARUNKI ZAMÓWIENIA
 1. Warunkiem składania zamówień poprzez Sklep jest wypełnienie formularza zakupu.
  W trakcie zakupu Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 • Dokonując zakupu Klient:
 • akceptuje postanowienia regulaminu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a także wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy newslettera na podany przy zakupie adres e-mailowy,
 • wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, a za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych sprzedawcy lub jego partnerów,
 • Klient może wypisać się z newslettera wysyłając stosowne oświadczenie na adres sklep@lukaszjank.pl,
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest przez JANKFITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 5892092510, REGON: 528899262, ul. Kartuska 9, 83-322 Stężyca, Dane osobowe przetwarzane i chronione są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przetwarzania przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce prywatności.
 • Warunkiem prawidłowej realizacji zlecenia przez Sprzedawcę jest wybór przez Klienta wybranego planu dietetycznego lub planu treningowego i wypełnienie odpowiednich pól właściwych dla wybranego planu.
 • Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niekompletnego wypełnienia pól, a także za podanie informacji nieprawdziwych. Podanie przez Klienta informacji odnoszących się do jego stanu zdrowia jest dobrowolne, jednakże podanie ich ułatwi Sprzedawcy przygotowanie spersonalizowanego planu treningowego lub dietetycznego. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych po stronie Klienta, przed zakupem planu treningowego lub dietetycznego winien on zasięgnąć stosownej konsultacji lekarskiej,
 • Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na zdrowiu Klienta w przypadku, jeżeli dokonał on zakupu planu treningowego lub planu dietetycznego wbrew zaleceniom lekarskim, wskazaniom zdrowotnym, albo jeżeli Klient nie zasięgnął stosownej porady lekarskiej odnośnie ich zastosowania,
 • 4 CENA
 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy towarze w chwili złożenia zamówienia.
 • Na wszystkie zamówione w Sklepie towary Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub na życzenie Klienta faktury. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 • Za zamówione produkty Klient płaci przelewem na rachunek bankowy odbiorcy przy wykorzystaniu usługi payU.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu informatycznego.
 • Klient może otrzymać rabat na produkty sprzedawane w Sklepie. Rabaty te nie podlegają łączeniu z oferowanymi aktualnie w Sklepie.
 • 5 ZAMÓWIENIE
 1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości drogą mailową na adres podany przy rejestracji z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane z winy Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia.
 • 6 CZAS REALIZACJI
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. O zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca informuje Klienta drogą mailową.
 • Przygotowane przez Sprzedawcę plany treningowe i dietetyczne dostępne są wysyłane na adres email podany podczas zakupu. Sprzedawca wyraża zgodę na wydrukowanie przez Klienta zamówionego planu treningowego w celu stworzenia jego fizycznej kopii.
 • 7 WSPÓŁPRACA
 1. W przypadku zakupu planu dietetycznego lub treningowego, możliwość ustalenia terminu pierwszej konsultacji następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy odpowiedniej kwoty za wybraną usługę.
 • Konsultacje telefoniczne z Klientami mogą odbywać się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu Stron terminu.
 • Podczas współpracy obowiązuje możliwość nielimitowanego kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz poczty elektronicznej. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego odpisywania, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wiadomości.
 • Przed rozpoczęciem współpracy Klient jest zobowiązany do przesłania aktualnych wyników badań datowanych na termin nie dłuższy niż 6 miesięcy wstecz.
 • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, zobowiązany jest on do przesłania Sprzedawcy razem z formularzem pacjenta zdjęć w bieliźnie lub obcisłych ubraniach w celu monitorowania postępów diety.
 • Po wypełnieniu przez Klienta formularzu wysłanego po opłaceniu danego planu, Sprzedawca wysyła Klientowi jadłospis w terminie do 10 dni roboczych.
 • Klient ma możliwość wnioskowania o maksymalnie 2 zmiany w wysłanym jadłospisie. Zmiany mogą polegać na wymianie całego posiłku lub wybranego produktu.
 • Klient zobowiązany jest do przesyłana Sprzedawcy raportów z postępów w diecie
  w terminie 7 lub 14 dni zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na adres mailowy Sprzedawcy.
 • Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę na portalach społecznościowych zanonimizowanych opinii wysłanych na jego adres poczty elektronicznej.
 1. Wykupiony jadłospis można wykorzystać w ciągu 4 miesięcy od jego otrzymania drogą mailową. W przypadku uzasadnionych przeszkód losowych zgłoszonych Sprzedawcy, może on wydłużyć okres jego wykorzystywania.
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na dalsze przesłanie jadłospisów osobom trzecim, jak również udostępniania jadłospisów na forach internetowych i grupach znajdujących się na portalach społecznościowych.
 3. Efekt stosowania zaleceń/diety w dużej mierze zależy od Klienta. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za brak osiągniętych redukcji masy ciała, o jakiej była mowa podczas konsultacji.
 • 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot umowy.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed jego upływem, odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres sklep@lukaszjank.pl. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • 9 REKLAMACJE
 1. Jeżeli zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
 • W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z zawartą umową
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Kupujący podał nieprawdziwe informacje podczas wypełniania formularza zamówienia.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient opisując stwierdzone niezgodności oraz sposób realizacji reklamacji winien zawiadomić o tym Sklep wysyłając stosowną informację na adres sklep@lukaszjank.pl
 • Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego wykonywania przez Kupującego ćwiczeń w oparciu o przygotowane przez Sprzedawcę plany treningowe.
 • Reklamacje płatności przy wykorzystaniu serwisu payU przyjmowane są w formie pisemnej na adres podany stronie https://poland.payu.com/kontakt/  i winny zawierać: adres e-mail płatnika, numer Płatności, kwotę płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność płatnika. Serwis payU zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Instytucji pośredniczących.
 • 10 PRAWA AUTORSKIE

Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu komputer klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania: komputer z dostępem do Internetu, z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w wersji umożliwiającej prawidłowe składanie zamówień.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowanej usterkami technicznymi po stronie klienta, brakiem dostępu do Internetu przez użytkownika, a także posiadaniem przez Klienta nieodpowiedniego komputera lub systemu operacyjnego, a także wskutek działania siły wyższej.
 • Zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy Sprzedawca informuje, że umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych.
 • Sklep jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie uprzedzony o każdorazowej zmianie Regulaminu.